2014. április 2., szerda

A Civil Női Kormány közpolitikai javaslatai

Demokratikus minimumok


1.  Demokratikus jogállami keretek biztosítása, fékek és ellensúlyok rendszerével.
2.  A nők és a férfiak közötti társadalmi egyenlőség tényleges megvalósításához szükséges jogi és infrastrukturális háttér kidolgozása, költségvetési források hozzárendelésével.
3.  Új rövid-, közép- és hosszú távú nőpolitikai stratégia megalkotása.
4.  A közpolitikai intézkedések során az érintett csoportok/rétegek érdekképviseleti szervezeteivel és a civil szervezetekkel történő kötelező folyamatos egyeztetés.
5.  A hátrányos helyzetű csoportok valódi problémáit és igényeit feltáró, szemléletformáló, szolidaritást erősítő kampányok finanszírozása; az uniós projektekhez önrész biztosítása.
6.  Az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon kötelező, 50-50%-os kvóta alkalmazása, a jelöltlistákon a női és a férfi jelöltek felváltva szerepelnek.
7.  Az egyéni jelöltek számára egyenlő esélyek, anyagi források és láthatóság biztosítása.
8.  Paritásos rendszer bevezetése a kinevezésen alapuló politikai, szakmai és független intézményekben és testületekben.

Gender


9. A nők áru- és élvezeti cikként történő bemutatásának, tárgyiasításuk minden formájának tiltása. A médiának, mint társadalomalakító szereplőnek minden eszközzel fel kell lépnie a nők tárgyiasítása ellen.
10. Rendszeres, társadalmi nemi (gender) szempontokat is figyelembe vevő hatásvizsgálatok kötelezővé tétele a már hatályban lévő, és a további, tervezett jogszabályok kapcsán, nyilvános hozzáféréssel.
11. Átfogó, nyilvános és folyamatos, nemek szerinti adatokkal kibővített statisztikai adatgyűjtés.
12. A nők szexuális és reproduktív jogainak és önrendelkezésének biztosítása.
13. Az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló Egyezményének azonnali ratifikálása és átvezetése a magyar jogrendszerbe.
14. Hatékonyabb intézkedések a nők elleni erőszak megelőzésére: az elkövetők hatékonyabb felelősségre vonása, széles lefedettségű és áldozatközpontú ellátórendszer, a mediáció tiltása.
15. Társadalmi kampány a családon belüli erőszak ellen.
16. Átfogó védelem az emberkereskedelem és a prostitúció áldozatai számára.

Egészségügy


17. Az egészséghez való jogot és a társadalombiztosítást az Alkotmány garantálja.
18. Az egészségügyi kapacitások az igényekhez igazodnak.
19. Az egészségügyre a GDP arányában legalább annyi forrás fordítódik, mint az európai átlag.
20. A közfinanszírozott egészségügyi ellátás pontos meghatározása, a kiegészítő ellátások korrekt meghatározása.
21. 6 hétnél hosszabb várólista esetén a betegek a nem állami ellátórendszert is igénybe vehetik, közfinanszírozásban, ahogyan az Unió országainak ellátórendszerét is.
22. Szabad orvosválasztás, működő, független betegjogi rendszer és független egészségfelügyeleti rendszer.
23. A várakozási idő csökkentése a szakrendeléseken és a diagnosztikában.
24. A védőnői hálózat megerősítése, a védőnők hatáskörének kibővítése annak érdekében, hogy a veszélyeztetett helyzetben lévőknek védelmet biztosíthassanak.
25.Az idősgondozói hálózat megerősítése és korszerűsítése.
26.A hiányzó gyermekorvosok pótlása és az iskolaorvosi rendszer újjáépítése.
27.Az állami gondozásba vételt ­- a törvényeknek megfelelően - ne lehessen anyagi nehézségekre hivatkozva kezdeményezni. Ilyen esetekben segélyezéssel kell megoldani a család helyzetét.
28. Versenyképes egészségügyi bérezés kialakítása – minőségi visszacsatolási lehetőséggel.
29.Mama - papa - gyerekbarát gyermekkórházi ellátási lehetőség biztosítása.
30.Társadalmi kampányok az egészségügyi szűrésekért, az abortusz negatív propagandájának tiltása.
31.Szociális rászorultság esetén az ingyenes fogamzásgátlás lehetőségének biztosítása.
32.A gyermeket várók orvosi ellátására a magán egészségügyi ellátásban is felhasználható közfinanszírozott keretutalvány bevezetése.
33.Az abortusztabletta forgalmazásának engedélyezése, valamint OEP-támogatással kórházi ellátásban elérhetővé tétele.

Oktatás


34.   A tanárképző, tanítóképző, óvodapedagógus-képző és andragógiai BA- és MA-képzések gender irányultságú kurzusbővítése. „A társadalmi nem (gender) pedagógiája” szakirányú akkreditált képzés intézményesítése.
35. A közoktatás és felsőoktatás irányítását szolgáló alapdokumentumokban (pl. a Nemzeti alaptanterv) a gender mainstreaming alkalmazása.
36. Esélyegyenlőségi modelltantervek kidolgozása és érvényesítése a közoktatás, a szakoktatás és felsőoktatás minden szintjén.
37. Olyan iskolai környezet és tanítási módszerek kialakítása, melyek minden tanuló számára biztosítják a saját igényei szerint az eredményes tanulást – a valódi esélyegyenlőséget.
38. A közoktatási tananyagokban a kulturális és társadalmi sokféleség megjelenítése, gender és etnikai sztereotípiáktól mentesen.
39. Az oktatás olyan tartalmi szabályozása/rendje, mely hangsúlyosan kezeli az egészségügyi, életvezetési, gazdasági-pénzügyi, jogi, állampolgári, politológiai és civil közéleti ismereteket.
40. Az közoktatási rendszer centralizálásának megszüntetése, a döntéshozatal és irányítás átadása a helyi szakmai és közigazgatási szervezeteknek.
41. A köz- és felsőoktatásra szánt költségvetés támogatásának megemelése (GDP 5-6%-ára).
42. A tankötelezettség és a tanszabadság racionális és rugalmas, állampolgári igényeket kiszolgáló szabályozása.
43. Átjárható és egymásra épülő képzési rendszerek kialakítása.
44. A hároméves kortól kötelező óvodáztatás felszámolása, ötéves korra visszaállítása.
45. Az antidemokratikus Pedagógus Kar azonnali felszámolása. Helyette alulról szerveződő pedagógiai szakmai testületek létrejöttének szorgalmazása és finanszírozása, azok civil (szülői) ellenőrzésének megteremtése.
46. Független oktatáspolitikai szakmai-elméleti kutató- és fejlesztőközpont létesítése és működtetése.
47. Kampány a női pedagógusok negatív sztereotípiákon alapuló társadalmi megítélése ellen, és a pedagógus szakma népszerűsítésére.
48. A pedagógus életpályamodell azonnali megszüntetése. Helyette a pedagógusok valós teljesítményen alapuló szakmai értékelése.
49. Fizetett és minőségi továbbképzési lehetőségek biztosítása.
50. Versenyképes fizetés, szakszerűen kialakított infrastruktúra (pl. korszerű könyvtár) és taneszközök biztosítása a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt.
51. Az állami iskolarendszer szekularitásának visszaállítása.


Szociálpolitika


52. A szociális ellátásban dolgozók keresetének növelése.
53. Mindenki számára elérhető lakhatás, lakástámogatási rendszer kiépítése, a víz és fűtés nélküli romatelepek felszámolása.
54. Az Európai Unió által elfogadott roma program megvalósítása, és a már működő roma felzárkóztató programok kiterjesztése a „jó minták” elve alapján.
55. A korai fejlesztés kiszélesítésével csökkenteni a leszakadók számát (pl. Biztos Kezdet Program).
56. Nagyobb állami felelősségvállalás a sérülékeny csoportokért (fogyatékkal élők, ápolásra szorulók, idősek, hajléktalanok, erőszak áldozatai). A civil szervezetek bevonása, megfelelő, feladatorientált állami támogatással.
57. A rugalmas nyugdíjba vonulás lehetővé tétele 60 év felett. A nyugdíj értéke az életkereset, a ledolgozott évek és a várható átlagos nyugdíjban töltött időszak alapján változzék.
58. A gyermekgondozás és az otthonápolás időtartama beleszámít a szolgálati időbe, s ezekre az évekre a nyugdíjszámítás az országos átlagjövedelem alapján történik.
59. A gyermek első életévéig a munkaviszonnyal, szolgálati idővel nem rendelkezők is kapnak gyedet, melynek számítási alapja a mindenkori minimálbér.
60. A családi pótlék és az ápolási díj reálértékének megtartása, és az elmaradt emelések pótlása.
61. A korengedményes nyugdíj lehetőségének megteremtése a versenyszférában: nyugdíjkorhatár alatt a munkáltató kiválthatja dolgozói utolsó 5 évét.
62. A szociális, az egészségügyi és a közoktatási rendszer összehangolása.

Munka


63. A társadalmi felelősségvállalás keretében a befogadó munkahelyek ösztönzése és díjazása.
64. Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér jár.
65. A hátrányos helyzetű csoportok számára széleskörű mentorprogramok indítása az oktatás és a munka terén. A felnőttképzés átsorolása a munkaügyből az oktatásügybe.
66. A többszörös és az egymást erősítő hátrányok által érintett nők speciális igényeinek felmérése, munkaerő-piaci és közéleti részvételük esélyének növelése az oktatási és a szociális szféra bevonásával.
67. A nőkre nehezedő „kettős teher” leküzdését segítő, a nők és a férfiak számára a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tevő intézkedések:
a) rugalmasabb munkaszervezési formák támogatása adókedvezményekkel
b) gyerekgondozási feladatok megosztása (pl. a gyes egy része át nem ruházható apai gyes)
 c) széles körben elérhető közfinanszírozott állami és piaci, bölcsődei és óvodai szolgáltatások.
68. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkaszervezés és infrastruktúra bevezetése a politikai intézményekben és a közszolgálatban.
69. Rész- és távmunka biztosítása a kisgyermekesek részére a költségvetési intézményekben.

Gazdaság


70. Progresszív személyi jövedelemadó-kulcsok, melyekkel az adórendszer az alacsony jövedelműeket támogatja.
71. Az alapvető élelmiszerek és a gyorsan romló áruk ÁFÁ-jának jelentős csökkentése.
72. A civileknek és az egyházaknak utalható 1+1% SZJA megemelése 1+1%-kal, azon civil szervezetek és egyházak részére, amelyek szociális és oktatási feladatokat is ellátnak.
73. A szabadidős sportok erősítése, ehhez források biztosítása. Az él- és a szabadidő-sportra fordított kiadások nemek szerinti kiegyenlítése.
74. A munkanélküliek részére 12 hónapos munkanélküli segély, programok és képzések biztosítása.
75. 4-6 órás közmunka-programok, amelyek 12 hónapon át tartanak.

Környezetvédelem


76.  A városokban lényegesen több zöldfelület kialakítása uniós forrásokból, és a városi parkolási díjak bevételének 50%-ából. Pályázati támogatási rendszer a lakosság bevonására (társasházi udvarok, kertek).
77. Az új atomerőmű tervezésének, építésének leállítása, és a megkötött szerződések felbontása.
78. Szigorú törvények a környezetszennyezés ellen.
79. A megújulóenergia-felhasználást segítő diverzifikált és decentralizált energiatermelési és ellátási rendszerek elősegítése, támogatása.
80. Az energiafogyasztást csökkentő, és közvetlen környezeti haszonnal járó lakás/ház energiahatékonysági beruházási programok támogatása.
81. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok decentralizálása úgy, hogy az helyzetbe hozza a helyi civileket is a közfeladatok átvállalásával.

Kultúra


82. A kultúrára fordítható közpénzek igazságos, pártpolitikától független elosztása.
83. A kultúrára és közművelődésre fordítható 1% SZJA bevezetése, társasági adókedvezmény az ilyen irányú kifizetésekre.
84. Országos programok a vidék kultúraszegénységének enyhítésére. 
85. A nők alkotói programokkal való segítése, az elérhető támogatások nemek szerinti kiegyenlített elosztása.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése